پیش نشانه های زلزله

lپیش نشانه های فیزیکی مانند :
l تغییرات شکل پوسته زمین
lتغییر در سطح آب دریاها و آبهای زیر زمینی
l تجمع گاز رادون در چاههای زیر زمینی
lمیدان مغناطیسی زمین
l تغییر در سرعت امواج لرزه ای .
lپیش نشانه های بیولوژیکی مانند :
l تغییرات رفتار حیوانات
/ 0 نظر / 18 بازدید