انواع نقشه های هواشناسی

انواع نقشه های هواشناسی که برای پیش بینی تهیه میشود به شرح ذیل است:

۱- نقشه هم فشار سطح دریا: برای تهیه این نقشه، فشار هوای ایستگاههای مختلف که به فشار سطح دریا تبدیل شده مورد استفاده قرار می گیرد و مهمترین نقشه در پیش بینی تغییرات جوی است.

۲- نقشه های سطوح همفشار ۵۰۰ و ۳۰۰ میلی باری : این نقشه ها برای تحلیل نقشه های سطح دریا و عملکرد جبهه های هوا بسیار مفید هستند.

۳- نقشه های ضخامت: در این نقشه ها فاصله بین ترازهای هم فشار رسم می شود که برای پیش بینی تغییرات دمایی در مناطق مختلف به کار میرود.

۴- نقشه مسیر جت استریم ها: جت استریم ها باد های بسیار پر سرعت و شدید در لایه های فو قانی جو هستند که با کمک بالنهای هواشناسی سرعت و جهت حرکت آنها را مشخص می کنند. این باد ها در تقویت و یا تضعیف جبهه های هوا بسیار موثرند.

۵- نقشه های رطوبت: میزان رطوبت مناطق مختلف در این نقشه ها پیاده میشود که با مقایسه آن با سایر نقشه ها و جریانات جوی می توان تغییرات رطوبت را برای مناطق مختلف پیش بینی کرد. این نقشه ها در تعیین احتمال بارندگی در مناطق مختلف نیز کمک به سزایی دارند.

۶- تصاویر ماهواره: تصاویری که توسط ماهواره های هواشناسی دریافت میشوند در پیش بینی های کوتاه مدت و تعیین مسیر حرکت جریانات جوی استفاده می شوند.

۷- نقشه های actual : پس از بررسی نقشه های فوق کلیه پیش بینیها بر روی این نقشه ها پیاده می شود که در آن سرعت و جهت جریانات باد، نوع ابرها، پدیده های محتمل برای مناطق مختلف به خصوص بارندگیها و رعد وبرق و تغییرات دمایی برای ۲۴ ساعت یا ۴۸ ساعت آینده ترسیم شده است.

 البته نقشه های دیگری نیز به فراخور موقعیت و یا شرایط مناطق مختلف ممکن است تهیه شود که از ذکر آنها خودداری می شود

/ 0 نظر / 43 بازدید