چرخه ازت

•حدود 78%  حجم اتمسفر زمین را تشکیل میدهد .
•این عنصر در ساختمان پروتئین ها و ویتامین ها وجود دارد.
•نیتروژن در اتمسفر, رسوبات دریای کم عمق و ترکیبات آلی موجودات زنده و مرده وجود دارد.
•بیشتر نیتروژن موجود در هوا توسط باکتری های تثبیت کننده نیتروژن و جلبک های سبز آبی جذب و به نیترات تبدیل میگردد.

حدود 44 میلیون تن نیتروژن در لیتوسفر و حدود 10 میلیون تن در هیدروسفر ذخیره شده است و حدود 7.6 میلیون تن نیتروژن توسط پدیده الکتریکی اتمسفر(رعد و برق) وارد بیوسفر می گردد

/ 0 نظر / 35 بازدید