مراحل یادگیری به روش بحث گروهی

1- انتخاب موضوع بحث : باید موضوعی باشد که بتوان در باره آن بحث کرد .

2- یافتن زمینه مشترک برای بحث: با خواندن فصلی از یک کتاب یا مقاله ای از یک روزنامهه یا دیدن فیلم و... می توان زمینه ای برای بحث آماده کرد .

3- بیان هدف های آموزشی : بیان هدف جریان بحث را به نتجه گیری سوق می دهد . بیان محدوده زمانی نیز مفید است .

4- تعییین گروه ها و آرایش آن ها : فراگیران در گروه های 5و6 نفری به شکل دایره می نشینند.

5- هدایت جریان بحث : معلم بعد از معرفی موضوع سکوت کرده ووظیفه اصلی او در بحث تحلیل و ارزشیابی آن است .

/ 0 نظر / 29 بازدید