نمونه سوالات درس جغرافیا سال دوم متوسطه

نمونه سوالات درس جغرافیا سال دوم متوسطه

درس اول جغرافیا علمی برای زندگی

1- چرا انسان با محیط طبیعی ارتباط بر قرار کرد؟ 2- تمدنهای اولیه در کجا شکل گرفتند؟ 3- آیا بر خورد انسان با طبیعت در محیط های گونا گون یک نواخت است توضیح دهید . 4- اجزا و پدیده های محیط طبیعی را نام ببرید؟ 5- انسان چگونه توانسته است شکل رابطه خود با محیط را تغییر دهد؟ 6- چرا انسان در ارتباط با طبیعت دچار مشکل شده است؟ 7- هدف علم جغرافیا چیست ؟ با ذکر مثالی توضیح دهید. 8- یکی از کار بردهای مهم دانش جغرافیا را بنویسید؟ 9- برای ایجاد یک فروشکاه بزرگ درشهر جغرافیدانان باید چه مواردی رامورد مطالعه قرار دهند؟ 10- منظور از دید ترکیبی در جغرافیا چیست؟ 11- جغرافیدانان اطلاعات خود را از کدام منابع به دست می آورند؟ 12- آمار نامه های آب وهواشناسی چه پارامترهایی را شامل می شوند؟ 13- نقشه ها قابلیت نمایش چه عوارض وپدیده هارا دارند؟ 14- نقشه های کوچک مقیاسامکان نمایش چه پدیده هایی را دارند؟15- معایب نقشه های کوچک مقیاس را بنویسید. 16- از تصاویر هوایی در چه مواردی استفاده می شود؟ 17- تصاویر هوایی چگونه تهیه می شود؟ 18- کارای تصاویر هوای چه زمانی بهتر معلوم می شود؟ 19- چرا تصاویر هوایی دید ترکیبی بدست می دهند؟

درس دوم: جغرافیای طبیعی ایران

1- کشور ایران در کدام منطقه واقع شده است؟ 2- چه عواملی باعث شده است تا کشور ایران روی نوار بیابانی زمین واقع شود؟ 3- خشکترین نواحی فلات ایران را نام ببرید. 4-تحت تاثیر چه عاملی ودر چه دوره ای شکل نهایی کوههای البرز و زاگرس بوجود آمده است؟ 5- در ایران حوضه های بسته چگونه بوجود آمده است؟ 6- در چه دوره ای کوههای دماوندو سهند و سبلان و تفتان بوجود آمده است؟ 7- مهمترین عامل خارجی تغییر شکل دهنده ناهمواریهای ایران چه بوده است؟ 8- فلات ایران شامل چه کشورهای میشود؟ 9- محدوده فلات ایران را مشخص کنید؟10- اشکال ناهمواری در ایران را نام ببرید؟ 11- سر زمین های هموار ایرا ن در کجا واقع شده است؟ 12- ناهموای های ایران از نظر طبیعی و جهت بر جسته گیها به چند دسته تقسیم می شود؟نام ببرید . 13- ناهموای های ایران چه نقشی در زندگی ما دارند؟ 14- مخروط افکنه چگونه بوجود می آید؟ 15- ویژگیهای رشته کوه البرز را بنویسید؟ 16- دامنه شمالی و جنوبی رشته کوه البرزرا از نظر پوشش گیاهی وشرایط آب وهوا  باهم مقایسه کنید؟ 17- ویژگیهای ناحیه کوهستانی زاگرس را بنویسید؟ 18- رودهای مهم وپر آبی که از ارتفاعات زاگرس سرچشمه می گیرد به سمت کدام جلکه جاری می شود؟ 19-کوههای زاگرس چه نقشی در زندگی ساکنان این ناحیه دارد ؟ به دو مورد اشاره کنید؟ 20- چرا در نواحی غرب ایران دشتهای حاصل خیزی بوجود آمده است؟ 21- چه عواملی در وسعت جلگه ها موثر است؟ 22- جلگه های کناره ای دریای خزر با کناره ای خلیج فارس و دریای عمان چه تفاوتهایی دارند؟ 23- جلگه و دشت چه تفاوتهایی با هم دارند؟ 24- دو عنصر اصلی آب و هوا را نام ببرید. 25- چه عواملی در تنوع آب وهوای کشور ما موثر هستند. نام برده و در مورد هر یک توضیح دهید. 26- توده های هوای که کشور ما را در طول سال تحت تاثیر قرار می دهند را نام ببرید.

درس سوم: جغرافیای انسانی

1- نخسین روستاههای داخل فلات ایران در کدام مناطق بوجود آمدند؟ چرا؟ 2- واحه را تعریف کنید؟ 3- در مورد روستاهای متمرکز و روستاهای پراکنده توضیح دهید . 4- روستاهای طولی را تعریف کنید. 5- در مورد روستاهای پلکانی توضیح دهید . 6- چرا در مناطق گرم و خشک روستاییان سقف خانه های خود را گنبدی شکل می سازند؟ 7- روستا را تعریف کنید . 8- منابع در آمد روستاییان را بنویسید . 9- چرا در سواحل جنوبی ایران صید ماهی رواج بیشتری دارد؟ 10- عواملی که در ایجاد و توسعه سهرهای ایران  دخالت دارند را نام ببرید؟ 11- نابرابری در پراکندگی شهرهای ایران در عرضهای مختلف جغرافیایی نشان دهنده چیست؟ 12-  منظور از نقش شهر چیست ؟ با ذکر مثالی توضیح دهید . 13- علت تدوین برنامه توسعه شهری بوسیله سازمانهای مسئول چه بوده است؟14- در برنامه توسعه شهری از چه منابعی استفاده می شود؟ 15- زندگی عشایری زایده چیست؟ 16- چه عواملی در ایران باعث شده است تا شرایط مساعدی برای دامپروری عشایر فراهم شود؟ 17- ویژگیهای عشایر را بنویسید؟18- ایلات مهم کشور ایران را نام برده و ییلاق و قشلاق هر کدام را مشخص کنید . 19- بزر گترین تقسیمات کشوری چه نام دارد؟ 20- شهر را تعریف کنید .

 

درس چهارم: آبها

1- چرا آب را مایع حیات می نامند2- اهمیت آب در زندگی را بنویسید؟ 3- موارد استفاده از آب را بنویسید؟ 4- منظور از آب شیرین چیست؟ وضعیت آب شیرین در جهان چگونه است؟ 5- چرا مقدار بارندگی و حجم آبهای ایران به اندازه کافی نیست؟ 6- آیا مشکل آب در کشور ما فقط کمبود ریزشهای جوی است؟ توضیح دهید. 7- منظور از تبخیر واقعی و تبخیر بالقوه چیست؟ 8- چرا معمولا رقم تبخیر بالقوه بیشتر از تبخیر واقعی است؟ 9- چرا کشور ایران با محدودیت منابع آب مواجه است؟ 10- قنات از ابداعات کدام ملت است؟ 11- قنات در کدام استانها بیشتر به چشم می خورد؟

درس پنجم:ابها

1- در بخش کشاورزی چه عواملی باعث به هدر دادن مقدار زیادی آب در سال میشود؟ 2- برای تامین آب سالم آشامیدنی چه کارهایی انجام می شود؟ 3-در سالهای اخیر چرا نیاز بیشتری برای آ ب آشامیدنی سالم احساس شده است؟ 4- تامین آب آشامیدنی  شهرها و روستاها چه تاثیری در آب مورد نیاز بخش کشاورزی دارد؟ 5- آبی که در بخش صنعت استفاده می شود چه خصوصیاتی پیدا می کند؟ 6- چه عواملی باعث شده است که آب به عنوان یک عامل بوجود آورنده بحران تلقی شود؟ 7- بهترین راه حل برای بهره برداری درست از آبهای آشامیدنی و آب در بخش کشاورزی چیست؟ 8- چرا تهیه آبهای آشامیدنی  شهرها وروستاها بسار پر هزینه تر از آبهای کشاورزی و صنعتی است؟ 9- آلودگی آب چیست ؟ وچه عواملی باعث آلودگی آبها می شود؟ 10- ویژگی عمده بیابانها کدام است؟

درس ششم درس هفتم: : بیابانهاانسان و بیابان

11-دومورداز ویژگیهای آب وهوایی مناطق خشک را بنویسید؟ 12- مهمترین نوار بیابانی زمین در کدام نیم کره است ؟ و کدام بیابانها را شامل می شود؟ 13- علل مهم وموثر در ایجا د بیابانها را نام ببرید ودر مورد هر یک توضیح دهید. 14- در خشکی سرزمین ایران وپیدایش بیابانها در آن چه عواملی دخالت داشته است؟ 15-  فرسایش خاک چیست؟16- بیابان زایی چیست؟ 17- انسان چگونه موجب فرسایش خاک می شود؟ 18- انسان چگونه موجب افزایش نمک در خاک می شود؟19-برای مبارزه با بیابان زایی  چه کارهای انجام می شود؟

درس هشتم:جنگلها و اهمیت آنها

1- اهمیت و نقش جنگلها در زندگی انسان را بنویسید . 2- زیست بومهای اصلی کره زمین کدام است؟ 3- چرا زیست بومهای مختلف در سطح کره زمین بوجود آمده است؟ 4- زیست بوم چیست؟ 5- چرا در بیومهای قطبی و توندرا میزان دخالت و دست کاری انسان ناچیز است؟ 6- علت تخریب زیست بومها چیست؟ 7- منظور از کشاورزی گذرا چیست؟ 8- چرا جنگلهای آمازون را ذخایر حیاتی جهان می نامند؟

درس نهم:مراتع و جنگلها در ایران

1- چرا دربخشهای وسیعی از کشور ایران رویش درخت با دشواری روبروست؟ 2- چرا تنوع گونه های درختی و گیاهی در ایران زیاد است؟ 3- چرا در سواحل دریای خزر و دامنه های شمالی رشته کوه البرز جنگلهای انبوهی روئیده است؟ 4- بیش از نیمی از درختان جنگلهای شمال از چه نوعی است؟ و اهمیت این جنگلها را بنویسید؟ 5- جنگلهای نواحی نیمه مرطوب در کدام قسمت ایران روییده است و مهمترین گونه های درختی این جنگلها را نام ببرید؟ 6- اهمیت جنگلهای نواحی خشک و نیمه خشک را بنویسید . 7- در مورد جنگلهای حرا توضیح دهید. 8- مرتع را تعریف کنید؟ 9- مهمترین نقش مراتع ایران را بنویسید؟ 10-  مهمترین عامل تخریب کننده جنگلها و مراتع ایران را بنویسید؟ 11- یکی از آثار مهم از بین رفتن مراتع چیست؟

درس دهم: آلودگی هوا

1- آلودگی هوا را تعریف کنید؟     2- علل آلودگی هوا را بنویسید؟ 3- چرا اشعه تابش زمین از جو زمین خارج نمی شود؟  4- در مورد اثر مثبت پدیده گلخانه جو زمین توضیح دهید. 5- چه عواملی باعث شده است تا میزان گازهای گلخانه ای جو زمین افزایش یابد؟ 6- افزایش گازهای گلخانهای جو زمین چه نتیجه ای به دنبال داشته است؟ 7- مهمترین پیامدهای گرم شدن کره زمین را بنویسید؟ 8- باران اسیدی چیست؟ 9- مهمترین پیامدهای باران اسیدی را بنویسید؟

درس یازدهم:آلودگی دریاها ورودهها

1- راه حلهای مقابله با آلودگی رود خانه ها را بنویسید.  2- چه عواملی موجب آلودگی دریاها می شود؟ 3- دو مشکل حیات دریا ها را به خطر انداخته است آن دو را بنویسید. 4- منبع آلوده کننده آب دریای خزر را نام برده ودر مورد هر یک توضیح دهید. 5- اهمیت اقتصادی خلیج فارس را بنویسید. 6- عوامل آلوده کننده آب جلیج فارس را بنویسید 7- تاثیرا ت ناشی از آلودگی آب خلیج فارس را بنویسید 8- چه عواملی باعث شده است تا آب خلیج فارس در برابر منابع آلوده کننده آسیب پذیر تر باشد؟

درس دوازدهم: مخاطرات طبیعی

1- مخاطرات طبیعی چیست؟ 2- چند مورد از مخاطرات طبیعی را نام ببرید؟ 3- مخاطرات طبیعی را بر چه اساسی طبقه بندی می کنند؟ توضیح دهید. 4- صفحه های تشکیل دهنده پوسته زمین چند نوع حرکت دارند؟ 5- زلزله چگونه و چه موقع اتفاق می افتد؟ 6- چه عواملی باعث تجمع انرژی در زمین می شودواین امر چگونه باعث بوجود آمدن زلزله می شود؟ 7- چه رابطه ای بین عمق کانون زلزله وشدت ویران کنندگی آن وجود دارد؟ 8- مقیاسهای سنجش زلزله را نام ببرید؟ 9- مهمترین مناطق زلزله خیز در جهان را نام برده و در مورد هر یک توضیح دهید. 10- علایم پیش بینی زلزله را نام ببرید و در مورد هر یک توضیح دهید. 11- بعد از وقوع زلزله چه اتفاق می افتد؟ 12- سیل چیست؟ و چه پیامدهایی به دنبال دارد؟ 13- علت وقوع سیل را بنویسید؟ 14- در صورتی که بخواهیم یک منطقه را از نظر امکان وقوع سیل یا عدم وقوع سیل بررسی نماییم باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ 15- علت وقوع سیل در بنگلادش را بنویسید؟16- بهمن چیست ؟ وعلل سقوط بهمن را بنویسید. 17- در چه مناطقی خطر سقوط بهمن وجود دارد؟ 18- در کشور ایران در چه مناطقی امکان سقوط بهمن وجود دارد؟ 19- خشکسالی چیست؟ 20- آیا خسکسال مخصوص یک نوع آب و هوای خاصی است؟ توضیح دهید. 21- خشکسالی چه مشکلاتی را بوجود می آورد؟

درس سیزدهم:انسان ومخاطرات طبیعی

1- چه موقع حوادث طبیعی اثرات مفیدی بر جای می گذارد؟ 2- چه موقع حوادث طبیعی مخاطرات طبیعی نامیده می شود؟ 3- آیا انسان در تشدید حوادث طبیعی دخالت دارد؟ توضیح دهید. 4- پوشش گیاهی چگونه احتمال وقوع سیل را کاهش می دهد؟ 5- برای پیش بینی خطر سیل دو راه وجود دارد .آن دو را ه را بنویسید . کدام موثر تر است؟به چه دلیل؟ 6- سیل معمولا کجا اتفاق می افتد؟ 7- راههای مقابله با خطر بهمن را بنویسید. 8- به نظر دانشمندان علت خشک سالی چیست؟ 9- ژاپنی ها چگونه اثر زلزله را بر ساختمانهایشان خنثی نموده اند؟

درس چهاردهم : جمعیت

1- منظو از عوامل دفع جمعیت و عوامل جذب جمعیت چیست؟ 2- عوامل طبیعی که موجب تفرق جمعیت میشود را بنویسید؟ 3- عوامل انسانی که موجب تفرق جمعیت می شود کدام است؟ 4- عوامل انسانی و طبیعی که موجب تراکم جمعیت می شود را بنویسید؟ 5-چرا میزان رشد جمعیت جهان  در یک دوره طولانی در زمانهای گذشته ثابت بوده است؟ 6- بعد از انقلاب صنعتی چه عواملی باعث شد تا جمعیت جهان چند برابر گردد؟ 7- بیشترین افزایش جمعیت جهان مربوط به کدام قاره ها است؟ منظور از انفجار جمعیت چیست؟8- نرخ مولید و مرگ و میر چگونه بر رشد جمعیت اثر می گذارد ؟ 9- منظور از رشد طبیعی جمعیت چیست؟ 10- چه عواملی باعث شده است تا جمعیت کشورهای در حال توسعه در حال افزایش باشد؟ 11- هر م سنی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته چه تفاوتهای با هم دارند؟ 12- آ ب و هوا چه تاثیری برتوزیع جمعیت کشور ایران گذاشته است؟ 13- چه عواملی باعث شده است تا تراکم جمعیت درتهران بیشر از سایر شهرهای ایران باشد؟ 14- فواید سر شماری چیست؟ 15- چه عواملی باعث شده است تا رشد جمعیت کشور ایران رو به افزایش باشد؟ 16- در مورد هرم سنی کشور ایران در سالهای 70 و 65 توضیح دهید؟

مهاجرت

1-  مهاجرت را تعریف کنید.   2- مردم به چه دلایلی مهاجرت می کنند؟  3- مهاجرت خارجی را تعریف کنید.   4- مهاجرت داخلی را تعریف نموده و انواع آن را نام برده و توضیح دهید.    5- مهاجرت اختیاری را با ذکر مثالی تعریف کنید؟    6- مهاجرت اجباری را با ذکر مثالی تعریف کنید.   7- در مورد آثارو نتایج مهاجرت روستاییان به شهرها توضیح دهید.    8- منابع طبیعی به چند گروه اصلی تقسیم می شود ؟    9- نام برده و در مورد هر یک توضیح دهید.   10- حد متناسب جمعیت چیست؟       11- عامل اصلی در ایجاد گرسنگی در جنوب صحرای افریقا را بنویسید؟   12- آیا فقط عوامل طبیعی چون خشک سالی مسئول گرسنگی است؟ توضیح دهید.

سوالات درس شانزدهم

1- چه عواملی موجب گسترش و تکامل صنعت صنعت جهانگردی درقرن بیستم شده است؟

2- منظور از اوقات فراغت چیست؟ 3- جهانگردان به چند دسته تقسیم می شوند؟ توضیح دهید. 4- صنعت جهان گردی از دو راه می تواند به توسعه اقتصادی کشورها کمک کند آن دو راه کدام است؟ 5- منظور از صادرات نامریی چیست؟ 6- به چه دلیلی اروپا و حوزه دریای مدیترانه یکی از مهمترین قطبهای جهانگردی جهان است؟ 7- به چه دلیلی اتریش و سویس  یکی از مهمترین قطبهای جهانگردی جهان است؟ 8- کانونهای جهانگردی در آسیا را نام برده و علت جذابیت هر کدام را بنویسید. 9- به چه علتی کشورهای آمریکا و کانادا یکی از مهمترین قطبهای جهانگردی جهان محسوب می شوند؟ 10- آثار و پیامدهای صنعت جهانگردی بر روی محیط را نام ببرید؟ و در مورد هر یک توضیح دهید. 11- پارکهای ملی به چه منظوری ایجاد شده اند؟ وچه مقرراتی در آنها حاکم است؟                                                                                               سوالات درس هفدهم

1- چه عواملی باعث شده است تا کشور ایران دارای جاذبه های طبیعی باشد؟ 2- چه عواملی باعث شده است تا کشور ایران دارای جاذبه های تاریخی باشد؟ 3- جاذبه های طبیعی ایران را نام ببرید؟ 4- مناطق توریستی کناره های جنوبی دریای خزر را بنویسید. 5- جاذبه های برجسته در شمال ایران را بنویسید. 6- تجمع بیش از اندازه توریست در پارک ملی گلستان چه عواقبی به دنبال داشته است؟ 7- در مورد جاذبه های توریستی سواحل جنوبی ایران توضیح دهید 8- نواحی کوهستانی ایران در تابستان و زمستان چگونه باعث جذب جهانگردان می شوند؟ 9- نواحی کوهستانی ایران که در فصل تابستان جهانگردان زیادی را به خود جذب می کند را نام ببرید؟ 10- حوزه های مهم ورزش زمستانی در ایران را نام ببرید؟ 11- چرا به آبهای گرم معدنی - آبهای درمانی  گفته می شود؟ 12- اکثر چشمه های آب گرم در چه مناطقی تمرکز  یافته اند؟ 13-  جاذبه های فرهنگی و تاریخی ایران را نام ببرید. 14- مهمترین اماکن مذهبی در ایران را نام برده و علت جذابیت هر کدام را بنویسید. 15- اماکن  مذهبی  چگونه باعث توسعه بازرگانی شهرهای مقدس می شوند؟ 16- مراکز مهم آثار تاریخی ایران را نام ببرید؟ 17- آثار تاریخی شهر اصفهان را بنویسید؟ 18- چرا استان فارس از قطبهای عمده جهانگردی در ایران محسوب می شود؟ 19- پس ازپیروزی انقلاب اسلامی ایران چه عواملی باعث شد تا جهانگردی در ایران رکود پیدا کند؟ 20- منظور از بازارهای جهانگردی ایران چیست؟ 21- توسعه جهانگردی خارجی و داخلی کشور ایران چگونه باید باشد؟

فصل نهم: ایرانگردی و جهانگردی

329) کدامیک از دلایل عمده جهانگردی در گذشته بوده است؟

الف) تجاری - مذهبی               ب) ورزشی درمانی

ج) فرهنگی آموزشی              د) سیاسی تفریحی

330) اولین وسیله نقلیه ای که موجب تحول حمل و نقل و رونق جهانگردی شد ، چه بود؟

الف) هواپیما           ب) کشتی          ج) قطار               د) اتومبیل

331) اختراع کدام وسیله حمل و نقل امکان مسافرت سریع به نواحی دور دست را فراهم کرده است؟

الف) هواپیما             ب) کشتی          ج) قطار               د) اتومبیل

332) چرا نیاز انسانهای شهر نشین به گذران اوقات فراغت در خارج از شهر بیشتر شده است؟

الف) بهبود شرایط کار و افزایش تعطیلات رسمی

ب) افزایش درآمد مردم و تغییر شیوه زندگی

ج) خستگیها و فشارهای جسمی و روحی زیاد

د) پیشرفت روزافزون رسانه های گروهی

333) کدام عامل در افزایش سطح فرهنگی و آگاهی مردم در جهت گسترس سیر و سفر نقش مهمی داشته است؟

الف) پیدایش موسسات و دفاتر جهانگردی   ب) کمبود فضای سبز و زمینهای ورزشی

ج) توسعه ارتباطات و رسانه های گروهی      د) ظهور و توسعه وسایل نقلیه موتوری

334) کدامیک تقسیم بندی جهانگردان را نشان می دهد؟

الف) شهری و روستایی     ب) داخلی و خارجی   ج) مسلمان و غیر مسلمان      د) آسیایی و اروپایی

335) بالاترین منبع درآمدی کشورهای جهان سوم پس از درآمد نفت چیست؟

الف) صادرات فرش       ب) صنایع دستی      ج) فروش گاز طبیعی       د) جهانگردی

336) کدام شهرها در قاره ی اروپا جزء شهرهای هنری و موزه ای محسوب می گردد؟

الف) لندن و پاریس      ب) رم و اتن        ج) فلورانس و برلین       د) استکهلم و کپنهاک

337) کدامیک از مهمترین عوامل جذب توریسم در حوزه دریای مدیترانه است؟

الف) برگزاری جشنواره های موسیقی   ب) وجود نمایشگاههای تمبر

ج ) اعتدال هوا و سواحل آفتابی     د) برگزاری مسابقات اتومبیل رانی

338) مهمترین مراکز توریسم زمستانی اروپا کجاست؟

الف) دانمارک و سوئیس                   ب) اتریش و انگلستان

ج) دانمارک و انگلستان                    د) اتریش و سوئیس

339) کدام قاره مهد تمدنها و ادیان بزرگ جهان است؟

الف) اروپا            ب) آمریکا               ج) آسیا                     د) افریقا

340) کدامیک از بزرگترین کانونهای جهانگردی مذهبی جهان است؟

الف ) لبنان و فلسطین         ب) خاورمیانه      ج) عراق و سوریه       د ) قم و کربلا

341) حرمین  مطهر حضرت زینب ( س ) و حضرت رقیه ( س ) در کدام کشور و شهر قرار دارد؟

الف ) سوریه دمشق        ب) عراق نجف      ج) سوریه نجف       د) عراق دمشق

342) مسجد پادشاهی لاهور در کدام کشور قرار دارد؟

الف) هندوستان         ب) تایلند          ج) پاکستان          د) چین

343) قصر باشکوه دالایی لاما در کدام ناحیه قرار دارد؟

الف) لهاسا               ب) بنارس       ج)  بانکوک            د) لاهور

344) کدامیک جزء بزرگترین بازارهای شرق در کشور عربستان است؟

الف) مکه و مدینه       ب) جده و مکه       ج) بصره و دمشق        د) کربلا و نجف

345) کدام نقش در شهرهای مذهبی از اهمیت زیادی برخوردار است؟

الف) نظامی             ب) سیاسی              ج) فرهنگی                 د)بازرگانی

346) کدام شهر جهان اسلام دارای حوزه نفوذی در مقیاس جهانی است؟

الف) مدینه            ب) مشهد                  ج) مکه                        د) قم

347) تنوع چشم اندازهای زیبا و شگفت انگیز و جاذبه های فرهنگی و هنری از جاذبه های جهانگردی کدام گشور است؟

الف) هندوستان      ب) پاکستان               ج) تایلند                     د) چین

348) مجموعه معابد بانکوک در کدام کشور و متعلق به کدام دوران می باشد؟

الف) پاکستان طالبان     ب) تایلند مغولان     ج) چین مغولان    د) هندوستان پرتغالیها

349) قصر الحمرا و آکروپلیس بترتیب در کدام کشورها قرار دارند؟

الف) اسپانیا یونان      ب) ایتالیا یونان         ج) پرتغال هند      د) اسپانیا ایتالیا

350) تاج محل و مسجد ایاصوفیه بترتیب در کدام کشورها قرار دارند؟

الف) پاکستان ترکیه       ب) افغانستان قبرس    ج) هندوستان ترکیه    د) هندوستان یونان

351 ) بزرگترین کانونهای جهانگردی مذهبی اسیا کجاست؟

الف) خاورمیانه        ب) خاور دور        ج) اسیای مرکزی           د) بیت المقدس

352 ) چرا بسیاری از کشورها در تلاشند تا جهانگردی را در کشورشان توسعه دهند؟

الف) کسب درآمد و ایجاد شغل

ب ) واردات نامرئی و تبادل فرهنگی

ج ) کاهش درآمد و تخریب فرهنگی

د) صادرات نامرئی و کاهش درآمد

353 ) دو مرکز مهم ابنیه و آثار تاریخی ایران کدامند؟

الف) مشهد قم    ب) قم شهر ری     ج) گیلان - مازندران  د) اصفهان فارس

354 ) کدام مورد از حوزه های مهم ورزش زمستانی ایران است؟

الف) ارتفاعات البرز و زاگرس          ب) دامنه های سبلان و سهند

ج) سواحل خلیج فارس و عمان           د) منطقه دماوند در البرز

355 ) پارک جنگلی سی سنگان در نزدیکی کدام شهر قرار دارد؟

الف) گرگان      ب) آستارا        ج) نوشهر            د) چالوس

356 ) جهانگرد پذیرترین ناحیه در سواحل جنوبی ایران در سالهای اخیر کجاست؟

الف) جزیره هرمز    ب) جزیره کیش       ج) بندر چابهار         د) بندر بوشهر

357 ) در استان فارس کدام بناهای باستانی قرار دارد؟

الف) نقش رستم ، خرابه های استخر          ب) بیستون ، دروازه قرآن

ج) میدان نقش جهان ، شاهچراغ                 د)بازار وکیل ، بیستون

358 ) این شهر کوهستانی در استان گیلان نمونه یک شهر پلکانی است؟

الف) کلاردشت          ب) ماسوله          ج) لاهیجان                  د) تنکابن

359 ) کدامیک تقسیم بندی جاذبه های گردشگری ایران را نشان می دهد؟

الف) طبیعی ، تاریخی و فرهنگی          ب) کوهستانی و جلگه ای

ج) طبیعی و انسانی                             د) مذهبی و طبیعی وسیاسی

360 ) کدامیک جزء دیدنیهای سواحل جنوبی دریای مازندران است؟

الف) سرعین ، ماسوله                      ب) تالاب انزلی ، دریاچه ولشت

ج) قشم ، دیزین                               د) شمشک ، دماوند

361 ) مهمترین قطب گردشگری ایران در شمال بین کدام شهرها کشیده شده است؟

الف) گرگان تا گنبد                       ب) آستارا تا چالوس

ج) گرگان تا  بندر انزلی                     د) آستارا تا گرگان

362 ) پارک ملی گلستان بین کدام شهرها قرار دارد؟

الف) گنبد کاووس و بجنورد            ب) گرگان و گنبد

ج) نور و نوشهر                             د) چالوس و آستارا

363 ) کدامیک جزء پارکهای ملی خاورمیانه محسوب می گردد؟

الف) سی سنگان             ب) نور                ج) حرا                 د) گلستان

364 ) کدام عامل باعث تخریب پوشش گیاهی و فرار جانوران در پارک ملی گلستان شده است؟

الف) روشن نمودن آتش               ب) تجمع زیاد توریست

ج) ریختن زباله و فاضلاب             د) عبور جاده تهران مشهد

365 ) کدامیک جزء مناطق گذران اوقات فراغت در فصل زمستان است؟

الف) نواحی کوهستانی                  ب) سواحل شمالی کشور

ج) سواحل جنوبی کشور              د) دامنه های سبلان و سهند

366 ) کدامیک جزء جاذبه های دیدنی سواحل جنوبی کشور ( بندرعباس ) است؟

الف) جنگلهای حرا           ب ) سرعین            ج) جنگلهای بلوط           د) توچال

367 ) کدامیک حوزه های مهم ورزش زمستانی در ارتفاعات البرز را نشان می دهد؟

الف) آبعلی ، شمشک ، دیزین         ب) سرعین ، توچال ، تالش

ج) سبلان ، سرعین ، دیزین            د) علم کوه ، سهند ، منجیل

368 ) چرا به آبهای گرم معدنی ، آبهای درمانی نیز می نامند؟

الف) خواص درمانی و بهداشتی          ب) معالجه بیماریهای پوستی

ج) معالجه بیماریهای استخوانی          د) همه موارد درست است.

369 ) مهمترین قطب مذهبی کشورمان کدام شهر است؟

الف) قم            ب) شهرری           ج) مشهد                د) شیراز

370 ) مسجد جامع گوهرشاد و صحن عتیق در کدام شهر قرار دارد؟

الف) قم        ب) شهرری  &nbsp

/ 3 نظر / 59 بازدید
محدثه

باعرض سلام و خداقوت سال نو مبارک[گل] وبلاگتون عالیه...... واقعا دستتون دردنکنه [خرخون]

فهیمه

مطالب وسوالاتتون عالین واقعا خسته نباشین[لبخند][فرشته]

.......

عالی بود مرسی[تایید]