برداشت شما از ارزشیابی مستمر در کلاس درس چیست؟

برداشت شما از ارزشیابی مستمر در کلاس درس چیست؟

محمد رضا شمسی

ارزشیابی مستمر به معنای سنجش وارزیابی مستمر از فرایند یادگیری در کلاس درس است.در این ارزشیابی باید:

1) علایق دانش آموزان2)افزایش رغبت دانش آموزان به یادگیری 3)اصلاح اشتباهات دانش آموزان مورد توجه قرار گیرد

خطاهای رایج دراجرای ارزشیابی مستمر

1-  استفاده از امتحان به شکل وشیوه امتحان پایانی با هدف ثبت نمره برای دانش آموز.

2-  منظور کردن میانگین نمرات امتحانات انجام شده بجای نمره مستمر.

3-  عدم شناسایی مشکلات دانش آموز وتدریس معلم بعد از هر ارزشیابی.

4-  منظور نکردن کلیه فعالیت ها ی کلاسی  در سنجش رفتار دانش آموز .

5-  منظور کردن نمره مستمر براساس نمره پایانی.

6-  اعلام نکردن عوامل مؤثر در ارزشیابی مستمر ابتدای هرسال به دانش آموز واولیای آنها.

7-  کم اعتبار جلوه دادن نمره مستمر نسبت به نمره پایانی توسط بعضی از عوامل اجرایی آموزش وپرورش.

بایدها ونبایدهای ارزشیابی مستمر

* ارزشیابی مستمر باید متناسب با اهداف آموزشی دروس باشد.

* وسیله ی سنجش در ارزشیابی مستمر نباید به پرسشهای کتبی وشفاهی محدود شود.

* ارزشیابی مستمر نباید در قالب آزمونهای کتبی هماهنگ ودر سطح منطقه انجام گیرد.

* ارزشیابی مستمر باید توام با افزایش اعتماد به نفس وتکریم شخصیت والای انسانی دانش آموزان باشد.

* ارزشیابی مستمر نباید تحت تاثیر عوامل کاذب محیط قرار گیرد. (اخلاق،ظاهرو... دانش آموز)

* ارزشیابی مستمر باید همواره پیشرفتهای فراگیر را  بر جسته تر نشان دهد.

مقایسه ارزشیابی پایانی با ارزشیابی مستمر

ارزشیابی پـــایــانی

ارزشیابی مســتمــر

میزان آموخته های دانش آموز را می سنجد.

چه آموخته است؟

فرآیند آموختن را در دانش آموزان  می سنجد.

چگونه آموخته است؟

به نتیجه نمره داده می شود

به میزان تلاش نمره داده می شود.

دانش آموز با کل کلاس مقایسه می شود.

رقابت محور

دانش آموز با فعالیت های قبلی او مقایسه می شود.

بدون رقابت

اضطراب و استرس زیاد است

اضطراب و استرس کم است.

امکان  استفاده وتقویت رفتار تقلب زیاد است

امتحان مستمر خود ارزیابی است و بروز تقلب کمتر است

پاسخ ها مشخص و عینی هستند

پاسخ ها باز و گسترده هستند.

اهداف رفتاری کلی  تری را می سنجد

اهداف رفتاری جزئی تری را می سنجد.

بیشتر محفوظات و دانستنی ها مورد ارزشیابی قرار می گیرد

موارد عینی و ذهنی و کلیه فعالیت ها باید ارزشیابی شوند .

خشک وبدون قدرت مانور است

سیال وقابل انطباق است.

بیشتر جنبه فردی دارد

هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی انجام می گیرد

"رودها آوازشان را از دست خواهند داد اگر سنگها را از پیش راهشان برداریم

بیایید فرایند یادگیری را فقط مدیریت کنیم".             

/ 0 نظر / 22 بازدید