نگرش سیستمی در جغرافیا

امروز طرح مسائلی چون توسعه پایدار، جهانی شدن، همکاریهای بین المللی و علمی در تفسیر وضع موجود و برنامه ریزی برای آینده این دنیای پیچیده که هر دم بر پیچیدگی‌های آن نیز افزوده می‌شود، جای شک و تردید برای جایگاه جغرافیدانان در حل مسائل محیطی باقی نگذاشته و آنان را خواه ناخواه به عرصه برنامه ریزی‌های سرزمینی، منطقه‌ای و جهانی کشانده است.

 

این ارزش و اهمیت نو یافته برای جغرافیدانان حاصل این تفکر جدید علمی است که: «دنیای پیچیده و مرکب را کسانی می‌توانند بشناسند، تحلیل و دیده بانی کنند و راه حل ارائه دهند که دیدی بین رشته‌ای داشته باشند، بتوانند یافته‌های علوم دیگر را بانگرش‌های نوین ترکیب کنند و راه حل‌های تازه و منطقی و قابل اجرا ارائه دهند.« از این رو روش مطالعه و بررسی مسائل و موضوعات در جغرافیا با دید ترکیبی یا کل نگری است تا با شناخت همه جانبه و جامع تمام پدیده‌ها با ویژگی‌های آن در یک مکان به حل مشکل پرداخته یا طرح مناسبی را ارائه کند. بنابراین هدف علم جغرافیا همانند همه علوم دیگر راهنمایی به انسان و کمک به او در زندگی است.

/ 0 نظر / 45 بازدید