فرصت ها و تهدیدهای امنیت غذایی کشور :

فرصتها

q  تنوع اقلیمی و اکولوژی جهت توسعه فعالیتهای کشاورزی

q  وجود ذخایر بالقوه آبزیان در کشور

q  وجود منابع آبی  (دریای خزر ،خلیج فارس ، دریای عمان ، آب بندهای طبیعی و ...) گسترده جهت تولیدآبزیان

q  وجود اراضی مستعد کشاورزی که از ظرفیت کامل آنها استفاده نمی شود

q  تکمیل پروژه های سدسازی جهت مهار آبهای سطحی

q  فارغ التحصیلان بیکار رشته های کشاورزی

q  سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی

q  بازدهی نسبتاٌ بالای سرمایه در بخش کشاورزی

q  گسترش سیلوها و سردخانه های مواد غذایی

q  توسعه روستایی

q  توسعه کشاورزی

q  افزایش عملکرد محصولات اساسی غذایی

تهدیدها

v  خشکسالی

v  خالی شدن روستاها از سکنه

v  ضایعات گسترده مواد غذایی

v  کارایی پایین مدیریت بخش کشاورزی

v  مکانیزاسیون ضعیف بخش کشاورزی

v  الگوی مصرف نامناسب گندم و نان

v  کمبود سیلوها و سردخانه های نگهداری مواد غذایی

الگوی تغذیه نامناسب

/ 0 نظر / 17 بازدید