شکل گیری جزیره ایسلند

•جزیره ایسلند بر روی مرز واگرای اقیانوس اطلس واقع است و بزرگترین جزیره ای  است که منشا کاملا آتشفشانی دارد و از مخروطهای آتشفشانی متعدد تشکیل گردیده است. کف اقیانوس اطلس دائما در حال کشش و بازشدگی است و ایسلند نیز از این قاره مجزا نیست. کشش باعث پیدایش شکاف و گسترش کف اقیانوس میشود. این شکافها با پشته میانی اقیانوس موازی‌اند و در امتداد آنها ،آتشفشانهای در حال فعالیت های درون صفحه‌ای  شکل گرفته اند.
/ 0 نظر / 29 بازدید