کلیه کلیدهای میانبر موجود در آفیس

کلیه کلیدهای میانبر موجود در آفیس

کلیدهای عمومی
ایجاد یک سند جدید Ctrl+N///فراخوانی یک سند متفاوت Ctrl+O///حرکت میان سندهای باز Ctrl+F6
ذخیره سازی یک سند Ctrl+S///چاپ یک سند Ctrl+P///بستن یک سند Ctrl+W
کلیدهای میانبر حرکت در سند
یک کلمه جهت نمای راست +Ctrl و جهت نمای چپ +Ctrl///یک پاراگراف جهت نمای بالا +Ctrl و جهت نمای پایین +Ctrl///یک صفحه کامل به بالا Page up///یک صفحه کامل به پایین Page down
ابتدای سطر Home///انتهای سطر End///ابتدای یک سند Ctrl+Home///انتهای یک سند Ctrl+End
یک سطر بالا کلید جهت نمای بالا///یک سطر پایین کلید جهت نمای پایین///یک کاراکتر به سمت راست یا چپ کلیدجهت نمای راست یا چپ///حذف کلمه یا عبارتی در سمت راست (بعد)مکان نما Ctrl+Del
حذف کلمه یا عبارتی در سمت راست (قبل)مکان نما Ctrl+Backspace////حرکت مکان نما به بالای صفحه نمایش Ctrl+Page up///حرکت مکان نما به پایین صفحه نمایش Ctrl+Page down
کلید های میانبر کار با متن
انتخاب کاراکتر سمت راستی اشاره گر کلیدجهت نمای راست+Shift///انتخاب کاراکتر سمت چپی اشاره گر کلیدجهت نمای چپ+Shift///انتخاب یک واژه کلیدجهت نمای راست+Shift+‍Ctrl///انتخاب یک سطر Shift+End
انتخاب یک پاراگراف کلید جهت نمای پایین+Shift+‍Ctrl///اتنخاب تمام سند A+‍Ctrl///رفتن به یک صفحه مشخص G+‍Ctrl
کلید های میانبر ویرایش متن
حذف کاراکتر قبلی اشاره گر Backspace///حذف کاراکتر که اشاره گر روی ان قرار دارد یا متنی که انتخاب شده است Delete///حذف واژه قبلی اشاره گر Ctrl+ Backspace///حذف کاراکتر بعدی اشاره گر Ctrl+Delet
کپی و حذف متن انتخاب شده Ctrl+X///کپی گرفتن از متن انتخاب شده Ctrl+C///الصاق متن کپی شده Ctrl+V
بررسی املایی یک سند F7///یافتن متن در سند Ctrl+F///جایگزینی متن در سند Ctrl+H///عملUndo Ctrl+Z
عمل Redo Ctrl+Y///پایان سطر و انتقال به سطر بعدی Enter///حرکت به سمت پایین در Tab Outline
درج تورفتگی سطر اول پاراگراف یا پرش به ایستگاههای پرشی Tab///حذف یا افزودن سطر جاری Ctrl+0

 

"همیشه برای کسی درددل کنید که دو چیز داشته باشد

یکی : درد " یکی "دل"

/ 0 نظر / 19 بازدید