راهکارهای اجمالی به منظور حفظ و امنیت از آلودگی هوا

آلودگی هوا

 راهکارهای اجمالی به منظور حفظ و امنیت از آلودگی هوا

هوای بسیار سردزمستانی به همراه بارش شدید برف و همینطور کاهش نسبی غلظتآلاینده‌های جوی تا حدودی مسئله مهم آلودگی هوا را از اذهان عمومی دور کرده است اماآیا به راستی این معضل بزرگ زیست محیطی از هوای شهر ما بطور کامل رخت بربسته و نابوده شده است؟برایارایه راهکارهای اجرایی خرد و جزء در خصوص هر موضوعی در ابتدا می‌بایست باآنمسئله بطور کامل آشنا شد تا بتوان بدرستی نسبت به حل آن تصمیمات درست وجامعی ارایه نمود. بنابراین بر آن شدیم تا اندکی حول محور آلودگی هوا به بیانمطالبی مفید و آموزنده بپردازیم.  آلودگی هواشمار زیادی از گازهای خطرناک و قطرات کوچک و ذرات ریزی است کهکیفیت هوا راکاهش می‌دهد. آلودگی هوا برحسب نوع مواد آلوده‌کننده هم در شهرها و هم درهوای روستاها وجود دارد. در شهرهای بزرگ و پرجمعیت نظیر تهران این آلودگی درحدود 71 درصد به واسطه خودروها و باقی آن توسط صنایع وکارخانجات وپالایشگاه‌ها ایجاد می‌شود. اما در روستاها بیشتر آلودگی هوا مربوطبهگرده و خاکحاصل از شخم زمین‌های کشاورزی و عبور تراکتورها از جاده‌هایخاک  و مزارعکودهای شیمیایی‹ لجن‌زارها و دود حاصل از سوزاندن محصولاتکشاورزی وچوب درختان ایجاد می‌شود.فصل زیبای زمستان به همراهباران و برف یادآور پدیدهوارونگی دما‹ آلودگی هوا و مهدود فتوشیمیایی است چرا که با کاهش دما و حضورساعات آفتابی و خورشید شرایط جوی نظیرشهر تهران برای ازدیاد غلظت آلاینده‌هامهیا می‌گردد. در پدیدهوارونگی دما بااینورژن یک لایه هوای گرم بین دو لایه هوایسرد در مجاور سطح زمین و در لایه‌هایبالای جوی قرار می‌گیرد. این پدیده به ویژهدر زمستان رخ داده وهوای بسیار آلوده‌ایدر مجاورت سطح زمین ساکن می‌گردد که تداوم این معضل باعث تشدید آثار سوءآلودگی می‌گردد البته این پدیده با طلوع آفتاب و گرمای تدریجی سطح زمین بهتدریج از بین می‌رود. اما وجود گازهای خطرناک مانند منواکسیدکربندرهمین ایام مشکل‌ساز است. همینطور کهمی‌دانید منواکسیدکربن گازی است بیرنگ و بو و مزه و غیر قابل حل در آب‹ درماه‌های سرد سال به ویژه در هنگام  بارندگی‹ با کندی حرکت خودروها در معابرو بعضاً وجود تصادفات و ترافیک حجم زیادیاز این آلاینده ابتدا در خیابان وبزرگراه‌ها و سپس کل شهر را در برمی‌گیرد چراکهبرخلاف تصور عمومی این گازمهلک محلولدر آب نبوده و با وجود بارندگی به هیج  وجه از بین نمی‌رود. بنابراین درزمانازدیاد تراکم این آلاینده در مناطق شهری احتمالبروز عوارض سوء و بیماری‌زاییدرشهروندان بیشتر می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که در اغلب افراد سالمعلایمو امراض ناشی از قرار گرفتن در معرضهوای آلوده با بهبود یافتن کیفیت هوابرطرف می‌گرددعده‌ای از مردم نسبت به آلودگی هواحساس‌تر از سایرین بوده و آثار زیان‌آوراین پدیده تا مدت‌ها بر سلامت آنها اثر سوء می‌گذارد. در این میانکودکان بیش از افراد بالغ تحت تأثیر آلودگی هوا قرارمی‌گیرند                                                                                                                           خصوصاًآنهایی که در مناطقی با شدتآلودگی بالا زندگی می‌کنند بیماری‌هاییچونبرونشیت تنگی نفس و گوش درد و ... را تجربه می‌کنند تا افرادی که در مناطقپاک‌تری از لحاظ کیفیت هوا ساکن هستند.اشخاصی که دچار بیماری‌های قلبی وریوی هستند عکس‌العمل شدیدتری نسبت بهآلودگی هوا از خود نشان می‌دهند.طی زمانی که وضعیت کیفیت هوا در شرایطبحرانی واقع شود سلامت این افراد بهخطر افتاده و حال آنها وخیم می‌شود بنابراینافراد می‌بایستی فعالیت‌های فیزیکی  خود را محدود کرده و ‌تحت مراقبت‌های ویژهپزشکی قرار بگیرند.  متأسفانه درگذشته نه چندان دور تعداد کثیری از مرگ و میرها مربوط به شدت آلودگی هوابوده و حوادث ناگواری را به دنبال داشته که جای بحث و بررسی فراوان دارد.امروزه در بسیاری از کشورهای توسعهیافته سطح کلی کیفیت هوا نسبت به 20سال اخیر بهبود یافته و آژانس حفاظت محیط زیست ایالاتمتحده با همکاریگروه‌ها و تشکل‌های مردمی ضمناندازه‌گیری و تعیین غلظت آلاینده‌ها‹ موفق به کاهشچشمگیر آن شده‌انددر حال حاضر در کشور ما نیز روزنامه‌ها‹ تلویزیون و رادیو اغلب گزارش آلودگی هوایشهر تهرانرا اعلام می‌کنند شاخص استانداردآلودگی هوا  که مقیاس جهانیاست سنجیدهمی‌شود و در صورت ازدیاد آن به بیشاز 100 واحد شرایط هوا نا سالم اعلاممی‌گردد. دحال چطور می‌توانیم از خودمان وخانواده‌مان در مقابل آلودگی هوا محافظتکنیم: می‌توانید وضعیت آلودگیهوایمنطقه خود را توسط شاخصاستانداردآلودگی هوادر جراید و اینترنت بررسینمودهاگر بیش از عدد 100 علایمی نظیر گرفتگی سینه (تنگی نفس) سوزش چشمسرفه در وجود شما ظاهر می‌شود که این آثار نامطلوب در شرایط جوی نامناسب نظیر روزهای بسیار گرم و آفتابی و یا صبح‌های سردزمستانی شایع می‌شود. شما می‌توانید در مقابل این آثار سوء در زمانی که  شرایط آلودگی هوا در حالت بحرانی است اقدامات زیر را انجام دهید: کمتر در هوای آلوده فعالیت کند. چرا که هوای آلوده با تنفس شدید وارد ریه‌های شما می‌شود.از خودروهای شخصیکمتراستفاده نمایید. تنظیم موتور خودروهانقش مؤثری در کاهش آلودگی هوا دارد.اگر شما بهبیماری های قلبی و مشکلات ریوی وتنفسی دچار هستید با پزشکمتخصص در موردراهکارهای مناسب صحبتکنید

 

CFC ها چه چیزهایی هستند؟


CFC
ها موادی هستند که صدها مصرفگوناگون دارند. زیرا آنها تقریبا غیر سمی و مقاوم در برابر شعله بوده و به راحتیتجزیه نمی‌شوند. به خاطر چنین پایداری ، آنها تا 150 سال باقی خواهند ماند. گازهای CFC به آرامی تا ارتفاعات 40 کیلومتری صعود کرده و در آنجا تحت نیروی عظیم تشعشعاتماورای بنفش خورشید شکسته شده و عنصر شیمیایی کلر را آزاد می‌کنند. بعد از آزادی هراتم کلر قبل از برگشت به زمین که سالها طول می‌کشد، حدود صد هزار مولکول ازن را ازبین می‌برد. سه و شاید پنج درصد لایه ازن در سطح جهان تاکنون توسط گازهای CFC تخریبشده است.

با تخریب ازن درلایه‌های بالای اتمسفر ، کره زمین اشعه ماورای بنفش دریافت می‌کند که موجب بروزسرطان پوست ، بیماری آب مروارید چشم و تضعیف سیستم دفاعی بدن می‌شود. با نفوذ بیشتراشعه ماورای بنفش از لایه‌های اتمسفر ، اثرات آن روی سلامتی بدتر شده ، بهره دهیمحصولات کشاورزی و جمعیت ماهیها کاهش خواهد یافت و آسایش هر فرد روی این سیاره تحتتاثیر قرار خواهد گرفت.

نگرانی روز افزون
اثرات زیست محیطی مقادیر عظیمی از مواد زاید خطرناک که هر ساله تولید می‌شود،موجب نگرانی بیش از پیش شده است. در سال 1983 ، 266 میلیون تن مواد زاید خطرناکتولید شده است.

به هدر ندهید...
کشورهای پیشرفته بیش از هفتاد هزارماده شیمیایی مختلف تولید می‌کنند که بیشتر آنها بطور کامل از نظر ایمنی آزمایشنشده‌اند. استفاده نامحتاطانه از این مواد ، مواد غذایی و آب و هوای ما را آلودهکرده و اکوسیستمهایی را که ما به آنها متکی هستیم، شدیدا تهدید می‌کند.

عجله کار را خراب می‌کند.
مواد شیمیایی به بخش جدا نشدنی از زندگیروزانه ما تبدیل گشته‌اند. ما از وسایل رفاهی مانند پلاستیکها ، پودرهای رختشویی وآروزولها که از مواد شیمیایی ساخته شده‌اند، استفاده می‌کنیم. ولی اغلب از هزینهپنهانی که ناشی از آنهاست بی‌خبریم. نهایتا آنها از طریق محلهای دفن زباله ،زهکشیها و فاضلابها به آب و یا زمین راه پیدا می‌کنند.

به ما بر می‌گردد.
اگر چه مصرف کنندگان به ندرت محصولات پلاستیکی که روزانه ساخته می‌شود و بستهبندی‌ که در آن خرید می‌کنند، را به مساله آلودگی سمی ربط می‌دهند. باید دانست کهاکثر مواد شیمیایی که در تولید و ساخت پلاستیکها مورد استفاده قرار می‌گیرند،بسیاری هستند. برحسب درجه بندی EPA ی 20 ماده شیمیایی که تهیه آنها موجب تولیدبیشترین مقدار کل مواد زاید خطرناک می‌شود، پنج ماده شیمیایی از شش مورد اولی ،موادی هستند که بطور مستمر از صنایع پلاستیک سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

آلودگی هوا و باراناسیدی

باران اسیدی چیست ؟
یکی از آثار و نتایج آلودگی هواباران اسیدی است. در دو دهه اخیر و در برخی نواحی صنعتی و بر اثر فعالیت‌هایکارخانه‌ها میزان دی اکسید گوگرد و دی اکسید ازت در هوا افزایش یافته است. این دوماده در اتمسفر با اکسیژن و بخار آب واکنش شیمیایی ایجاد می کند و به صورت اسیدنیتریک و اسید سولفوریک در می‌آید. این ذرات اسیدی مسافت های طولانی را بوسیله بادطی می‌کنند و به صورت باران اسیدی بر سطح زمین فرو می‌ریزند. چنین بارش‌هایی ممکناست به صورت برف یا باران یا مه نیز در بیاید.

پیامدهای باران اسیدی

باران اسیدی باعث از بینرفتن بناها و آثار تاریخی بخصوص در ساختمان‌هایی که از سنگ مرمر یا آهک ساخته شدهباشند ، می شود.

باران اسیدی میزان حاصلخیزی خاک را کاهش می‌دهد و حتی ممکناست مواد سمی را وارد خاک‌ها کند .

باران اسیدی موجب نابودی درختان ، کاهشمقاومت آنها بخصوص در برابر سرما می‌شود.

خسارات آلودگی هوا، 6/1 درصد تولید ناخالص داخلی

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت آلودگی هوا در تهران اعلام کرد: آخرین برآوردها نشان می‌دهد خسارات سالیانه آلودگی هوا در ایران 14 هزار و 420 میلیارد ریال معادل 6/1 درصد تولید ناخالص داخلی است.

به گزارش ایسنا، بر اساس این گزارش آلودگی هوای شهرهای ایران بویژه تهران که دارای تعداد زیادی وسیله نقلیه با عمر بیش از 20 سال است، از اتومبیل‌هایی که دود بسیار غلیظ و سیاه دارند، تولید می‌شود.

تاثیر سرب ناشی از آلودگی هوا بر کودکان، تاثیرات آلودگی هوا بر سلامت و بروز امراض، میزان مراکز تفریحی که در اثر آلودگی هوای شهرها از بین رفته‌اند و میزان تاثیرات داخلی آلودگی هوا از جمله مرگ و میرهای ناشی از بیماری‌های عفونی و تنفسی و بیماری‌های گوناگون دیگر در این گزارش مورد مطالعه قرار گرفته است.

بر اساس گزارش بانک جهانی برآورد خسارات سالیانه آلودگی هوا در ایران نشان می‌دهد که خسارت مرگ و میر ناشی از آلودگی هوای شهری، سالانه 640 میلیون دلار معادل 5 هزار و یکصد میلیارد ریال یعنی 57/0 درصد از تولید ناخالص داخلی است. همچنین نشانه‌های بیماری ناشی از آلودگی هوای شهری520 میلیون دلار معادل 4 هزار و یکصد میلیارد ریال و 46/0 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال است.

بر پایه این گزارش بیماری‌های ناشی از آلودگی هوای شهری نیز سالانه 260 میلیون دلار معادل 2 هزار و 100 میلیارد ریال و 023/0 درصد از تولید ناخالص ملی به اقتصاد ایران خسارت وارد می‌کند.

از سوی دیگر هزینه آموزش در این زمینه 25 میلیون دلار معادل 200 میلیارد ریال و 02/0 درصد از تولید ناخالص داخلی و خسارات ناشی از آلودگی هوای شهری به مراکز تفریحی 50 میلیون دلار معادل 390 میلیارد ریال و04/0 درصد تولید ناخالصی است.

همچنین  این مطالعات همچنین نشان می‌دهد هزینه مرگ و میر ناشی از تاثیرات داخلی آلودگی هوا سالیانه 200 میلیون دلار آمریکا معادل یکهزار و 600 میلیارد ریال معادل 17/0 درصد از تولید ناخالص داخلی است. همچنین بروز نشانه‌های بیماری تاثیرات داخلی آلودگی هوا 60 میلیون دلار معادل 500 میلیارد ریال و 06/0 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال است.

از سوی دیگر بیماری‌های ناشی از تاثیرات داخلی آلودگی هوا سالانه 55 میلیون دلار معادل 430 میلیارد ریال و 05/0 درصد از تولید ناخالص داخلی به اقتصاد ایران خسارت وارد می‌کند.

به گزارش ایسنا، بانک جهانی همچنین اعلام کرد: در مجموع خسارت سالیانه آلودگی هوا در ایران یکهزار و 810 میلیون دلار معادل 14 هزار و 420 میلیارد ریال است که 6/1 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد.

دکتر یوسف رشیدی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا نیز در خصوص انواع آلودگی هوا گفت: آلودگی هوا به 2 بخش آلودگی هوا در محیط‌های بسته و آلودگی هوا در محیط‌های شهری تقسیم می‌شود.

وی افزود: در خصوص آلودگی هوا در محیط‌های بسته می‌توان به دود سیگار، آلودگی ناشی از پخت و پز، استفاده از حشره‌کش‌ها، مواد شوینده، فرش و موکت و... اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا همچنین گفت: سالانه حدود 2 میلیون و 289 هزار و 762 تن انواع آلاینده‌ها تنها از منابع متحرک به هوای تهران وارد می‌شود که از این رقم حدود یک میلیون و 976 هزار تن آلاینده منوکسیدکربن، حدود 21 هزار تن آلاینده ذرات معلق، بیش از 105 هزار تن اکسیدهای ازت و 180 هزار تن هیدروکربن است.

وی با اشاره به این که حد مجاز آلاینده‌های هوای تهران 100 PSI است، گفت: مطالعات آلودگی هوا نشان می‌دهد بدن انسان می‌تواند در زیر این میزان آلودگی با آلاینده‌ها مقابله کرده و در بیش از این رقم قابلیت خود را از دست می‌دهد.

رشیدی با بیان این که آلودگی هوا سه گروه از اقشار جامعه را تهدید می‌کند، گفت: گروه اول افرادی هستند که ارگانیزم‌های داخلی بدن آنها هنوز به طور کامل رشد نکرده است، مانند کودکان، گروه دوم افرادی که ارگانیزم‌های داخل بدن آنها فرسوده شده مانند کهنسالان و گروه سوم نیز افرادی هستند که ارگانیزم‌های داخل بدن آنها دچار مشکل بوده و بیماران قلبی و تنفسی از این دسته‌اند.

وی با بیان این که آلودگی هوا در تهران از اوایل مهر تا اواخر بهار ادامه دارد، گفت: در این مدت تولید آلودگی در تهران در حد اشباع است که اگر تغییرات جوی و وزش باد لازم را نداشته باشیم، میزان شاخص آلاینده‌های هوای تهران از شرایط استاندارد، خارج می‌شود.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا با بیان این که در شرایط آرام یعنی شرایطی که پتانسیل حرکت آلاینده‌ها وجود ندارد، با حدود 7 تا 8 ساعت تردد خودروها شاخص کیفیت هوای تهران از شرایط استاندارد خارج می‌شود، به ایسنا گفت: میزان آلاینده‌ها در ساعات اولیه صبح به طور معمول افزایش، در ظهر به دلیل اختلاط عمودی جوی کاهش، در بعداز ظهر به دلیل وارونگی دما افزایش و در نیمه‌های شب کاهش می‌یابد

تهران تعطیل می شود

پایتخت در آستانه تعطیلی است. معاون انسانی سازمان محیط زیست روز گذشته با اعلام این خبر که آلودگی تهران در یک قدمی «اضطرار» قرار گرفته است، از تعطیلی تهران در صورت رسیدن به وضعیت اضطرار خبر داد. دیروز به دلیل قرار گرفتن هوای تهران در وضعیت «هشدار»، پیام تکراری «توصیه می‌شود کلیه افراد خصوصاً بیماران قلبی و تنفسی، سالمندان، خردسالان و افراد فعال از فعالیت در هوای آزاد خودداری کنند». بارها در رسانه‌ها اعلام شد. در همین حال کمیته هماهنگی و نظارت مواقع اضطراری آلودگی هوای تهران و کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوای تهران در جلسه مشترکی اعلام کردند به دلیل پایداری جوی، آلودگی هوا تا روز چهارشنبه ادامه و افزایش خواهد یافت.

اتوبوس‌های دیزلی باز می‌گردند؟

معاون انسانی سازمان محیط زیست روز گذشته با اشاره به اینکه باتوجه به شرایط نگران‌کننده فعلی، این جلسه به صورت مشترک برگزار شده است، گفت: «باتوجه به اهمیت میزان پایداری هوا، اگر پایداری فعلی هوا ادامه یابد، برای نرسیدن به وضعیت اضطرار باید اصولی را به طور جدی رعایت کنیم که راحت‌ترین و عملی‌ترین راه هم منابع تولید آلایندگی هستند». این در حالی است که سخنگوی شورای شهر تهران، روز گذشته در گفتگو با فرهنگ آشتی اعلام کرده بود که به دلیل کمبود جایگاه‌های سوخت CNG در پایتخت، مجبوریم از اتوبوس‌های دیزلی استفاده کنیم. در همین حال مدیرعامل شرکت واحد هم از توقف نزدیک به 600 اتوبوس در پارکینگ‌های این شرکت به دلیل نبود جایگاه‌های سوخت خبر داده بود. بیژنی همچنین اعلام کرده بود در صورتی که افت فشار گاز بیشتر شود، تعداد بیشتری از اتوبوس‌های گازسوز پایتخت، پارکینگ‌نشین می‌شود. با این تفاسیر در آستانه فصل سرما. به عبارتی فصل آلودگی هوا، یا باید اتوبوس‌های دیزلی در شهر تردد کنند و یا این تعداد اتوبوس که بر اساس آمارهای شرکت واحد روزانه نزدیک به 400 هزار مسافر را جابه‌جا می‌کنند، از ناوگان حمل‌ونقل شهری خارج شوند. در این شرایط در حالت اول مسئولان شهری درحالی‌که آلودگی هوای تهران در آستانه اضطرار است، به‌صورت مستقیم با بازگردان اتوبوس‌هایی که با گازوئیل‌های غیر استاندارد روزانه چندین تن آلودگی تولید می‌کنند، در رساندن آلودگی هوای تهران به حد اضطرار و تعطیلی شهر دخیل و این روند را تسریع خواهند کرد. حالت دوم هم وارد نکردن این اتوبوس‌ها به چرخه حمل و نقل شهری است که در آن شرایط هم با مجبور کردن شهروندان به استفاده از وسایل نقلیه شخصی، مستقیماً در افزایش آلودگی هوا تأثیر می‌گذارند. البته دولت و مدیران شهرداری بی‌شک از همه این روندها مطلع هستند و این هشدارها اولین‌بار نیست که داده می‌شود. اما حاشیه امن عدم‌پیگیری که برای مسئولان وجود دارد، جلوی هرگونه اقدام عملی را می‌گیرد. در این زمینه حتی دادستان کل کشور هم در حاشیه مراسم روز ملی حمل‌ونقل در شهرداری، از پیگیری مسئله به‌عنوان مدعی‌العموم و برخورد قطعی با متخلفان خبر داد، اما عملاً نتیجه‌ای از این بررسی برخوردهای احتمالی اعلام نشد.

دولت جوابی ندارد بدهد

آلودگی موجود در هوای تهران که در مواردی برآیند مستقیم عملکرد غلط مدیران است، مشکلات جدی جانی و مالی را برای شهروندان ایجاد کرده است. روز گذشته رئیس اوژانس تهران، در گفت‌وگو با مهر از انجام 460 مورد مأموریت مربوط به بیماران تنفسی و قلبی در روزهای شنبه و یک‌شنبه خبر داد. از طرف دیگر مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست، با اشاره به اعلام آمار متوفیان از طرف سازمان بهشت زهرا، افزایش 15 درصدی و فوت 89 تهرانی به دلیل ایست قلبی در هفته‌های گذشته را اعلام کرد. رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فرهنگ آشتی درباره مسئولیت جبران این خسارات برای شهروندان، آلودگی هوا را مشکلی خواند که مدت‌هاست گریبان تهران را گرفته است و هرساله در اواخر آبان و اوایل آذرماه این مشکل پیش می‌آید. اما محمدحسین مقیمی تأکید کرد: «در سال‌جاری مسئله متفاوت است و مسئولیت هر مشکلی که به دلیل آلودگی ناشی از توسعه نیافتن مترو پیش بیاید، مستقیماً با دولت است.»مقیمی یادآور شد که دولت در مسئله مترو «تعلل می‌کند» و با انتقاد از این مسئله، در پاسخ به اینکه چرا در مجلس از رئیس‌جمهور یا وزیر کشور سؤال نمی‌کنید، گفت: «سؤال هم بکنیم، مگر کسی جواب می‌دهد، البته نه اینکه بخواهند جواب ندهند، دولت جوابی ندارد بدهد».مقیمی در ادامه با اشاره به تعطیلی مجلس یادآور شد: «هفته آینده این مسائل را در مجلس بررسی می‌کنیم و در صورت نیاز از رئیس‌جمهور یا وزیر کشور سؤال می‌کنیم».نایب رئیس فراکسیون شهری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ما در این‌باره، آلودگی هوا را مسئله امروز و دیروز ندانست، اما باتوجه به تقابلات اخیر دولت و شهرداری در حوزه حمل و نقل، چند سؤال از دولت طرح کرد: «باید از دولت پرسید که در راستای اجرای قانون 5 ساله چهارم که قرار بود سهم حمل و نقل عمومی را 75 درصد برساند، چکار کرده است؟ حرف و حدیث‌هایی که درباره ندادن اجازه به مترو برای برداشت از صندوق ذخیره ارزی چیست و دلیل این بی‌مهری دولت به مترو چیست»؟

محسن نریمان در پاسخ به این پرسش که مجلس چگونه از حق شهروندانی که از آلودگی هوا آسیب دیده‌اند، دفاع می‌کند، از نبودن طرحی برای این کار خبر داد و قوانین موجود مجلس درباره کنترل آلودگی هوا از طرف دولت و قوانین مربوط به حمل و نقل را تنها قانون‌های موجود در این‌باره دانست.

9900 مرگ در یک سالدر تهران به دلیل آلودگی هوا

اینها در حالی است که آخرین آمارهای داخلی درباره خسارات ناشی از آلودگی هوا که از طرف شهرداری تهران اعلام شده حاکی از این است که «در سال 84 حدود 9900 نفر در تهران به دلیل دو آلاینده NOX و PM10 فوت کرده‌اند که بدین‌ترتیب این دو آلاینده هوا روزانه باعث مرگ 27 نفر شده است که خسارات این میزان مرگ‌ومیر با فرض هر دلار 900 تومان، حداقل برابر 386 میلیون دلار است».بانک جهانی هم در گزارشی خسارات مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا در تهران در سال 82 اشاره می‌کند: «در سال 1382، در تهران 8 هزار و 152 نفر بر اثر PM2.5 دچار مرگ زودتر از میانگین طبیعی، همچنین بر اثر ذرات معلق بیش از 10 میکرون 7 هزار و 288 مورد نفر دچار برونشیت مزمن، 16 هزار و 613 مورد نفر در بیمارستان بستری، 325 هزار و 974 مورد نفر به اتاق اورژانس ارجاع، 48 میلیون و 170 هزار و 287 مورد نفر روزهای فعالیتشان کاهش، 924 هزار و 791 مورد نفر دچار بیماری‌های خفیف تنفسی کودکان و 153 میلیون و 304 هزار و 31 مورد نفر دچار سمپوتوم‌های تنفسی شدند».

با تمام این هشدارها، اخبار موجود حاکی از این است که حساسیت چندانی در این‌باره در بین مدیران وجود ندارد و بازگشت اتوبوس‌های دیزلی به تهران، یکی از مصادیق بارز این مسئله است، چرا که به گفته یوسف رشیدی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران؛ «میزان آلاینده SO2 در تهران رو به افزایش است که این امر نشان می‌دهد دستگاه‌ها و نیروگاه‌ها به سمت سوخت دیزل رفتند».

 

/ 0 نظر / 27 بازدید