خصوصیات افراد خلاق

nمعمولاً باهوش
nشوخ طبع
nفکر و قضاوت شخصی
nاعتماد به نفس بالا
nمحافظه کار نیستند
nاستقلال طلب، ساختار شکن و عدم پیروی از روش دیگران
nاهمیت کمتر نسبت به نمرات، کلاس و ارزیابی دیگران
nعمیق اندیش در مسائل ذهنی
nحساس نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی
nاحساس مسئولیت نسبت به دیگران
nفعال و کاری
nتسلط بیشتر بر غرایز
nعلاقه و کنجکاوی به مسائل علمی و هنری
/ 0 نظر / 22 بازدید