ویژگیهای یادگیرندگان بزرگسال

     بزرگسالان در حال آموزش متمرکز بر مشکلی هستند که قرار است از طریق آموزش حل و فصل شود.

     به نتایج نهائی امر توجه دارند.
     تصمیم گیرنده اصلی در مشارکت در آموزش و تغییر رفتار خود فرد بزرگسال است.
     غالبا به اطلاعات جدید که به آنها داده می شود مشکوک هستند.
     در جستجوی ربط موضوعات به مسائل دیگر هستند.
     در یادگیری خودشان مسئولیت پذیرند.

/ 0 نظر / 27 بازدید