برای مقابله با تفاوتهای فردی موجود در یادگیرندگان جه کنیم ؟

.1 باید از روشهای آموزشی و وسائل کمک آموزشی متنوع استفاده کرد.
.2وقت کافی برای خودآموزی باید اختصاص داد (از طریق بحث،تفکر و گفتگوی بین شاگردان).
.3به کارگروهی و عملی بیشتر پرداخت
.4در صورت لزوم به شکل انفرادی با فرد خاص صحبت کرد.
/ 0 نظر / 28 بازدید