گردش واکر چیست؟

•گردش اتمسفری، در صفحه ای عمود بر استوا می باشد که با صعود هوا در غرب ارام استوایی و نزول هوا در شرق ارام استوایی شکل می گیرد و همراه با ان با دمای سطحی شرقی و بادهای غربی فوقانی به موازات استوا در سطح وسیعی از حوزه ارام استوایی ایجاد می شود. درواقع گردش والکر واکنش اتمسفر به گرادیان دمای سطح دریا در طول استوا، میان دماهای پایین در شرق ارام استوایی می باشد
/ 1 نظر / 34 بازدید

لطف بفرمایید منابع مورد استفاده را نیز در متن قرار دهید.