آلفرد واگنر و پانگه آ

آلفرد واگنر و پانگه آ

 در سال 1915، زمین شناس و هواشناس آلمانی آلفرد واگنر (1930-1880) برای اولین بار نظریه حرکت قاره ای را ارائه داد. این نظریه بیان می کرد که بخش هایی از پوسته زمین به آهستگی روی نرم کره حرکت می کنند. از دلایل اثبات این نظریه ،تشابه سنگواره ها ،شباهت ساختاری سنگها ،نوع  آب وهوا در گذشته های دور وانطباق حاشیه های قاره افریقا و آمریکای جنوبی در این قاره های جدا از هم می باشد که ،تأییدی بر نظریه های مربوط به ساختمان تکتونیک صفحه ای و حرکت قاره ای هستند.

 واگنر گفت که در 200 میلیون سال قبل یک قاره بسیار بزرگ و اصلی وجود داشته که آن را پانگه آ نامید. معنی پانگه آ (همه, زمین) است. پانگه آ یک قاره بسیار بزرگ بوده که همه جرم خشکی های زمین را شامل می شده. این قاره بزرگ در پرمین در دوره ژوراسیک به وجود آمده و  در دوره ژوراسیک پانگه آ شروع به تجزیه می کند و در نتیجه قاره های گندوانا و لوراسیا شکل می گیرند و به وسیله دریای تتیس از هم جدا می شوند

. با پایان دوره کرتاسه این دو قاره به شکل خشکی هایی از هم جدا شده اند که شبیه قاره ها ی جدید امروزی هستند.

.  واگنر این نظریه را در سال 1915در کتابش "منشأ قاره ها و اقیانوس ها" منتشر کرد. در این کتاب او همچنین نظریه وجود قاره بسیار بزرگ پانگه آ را ارائه کرد.

/ 0 نظر / 33 بازدید