مزایای رویکرد مشارکتی

.1 افزایش میزان یادگیری در این روش به دلیل استفاده از روشهای مختلف آموزشی خصوصا روشهای یاددهی فعال
.2برجا گذاشتن اثر تجمعی به دلیل بالاتر بردن توانائی حل مسئله یادگیرندگان
.3این رویکرد از محدوده کلاس فراتر رفته و به زندگی مردم نزدیکتر می شود.
.4در این رویکرد آموزش با تجارب قبلی ارتباط داده می شود.
.5در این رویکرد اطلاعات میان اعضاء کلاس تبادل می شود.
.6در این رویکرد برای انتخاب محتوای آموزشی بر نیاز شرکت کنندگان تکیه می شود.
.7روشهای استفاده شده در ین رویکرد امکان تغییر رفتار و نگرش را فراهم می کند.
/ 0 نظر / 37 بازدید